Mellerup Bådelaug

                     Plan for affaldsmodtagelse og –håndtering Udgave: 5

Ansvarlig for udarbejdelsen: Jørgen Frandsen
Dato for udarbejdelse: Udgave 5: 17. februar 2014
Ændringer: Evt. ændringer/revisioner – se side 4 i dette dokument
Ansvarlig for gennemførelsen: Bådelaugets bestyrelse
Relevant lovgivning:

Lovbekendtgørelse nr. 963 af juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet

Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering og havnens affaldsplaner (bekendtgørelse nr.415 af 10. maj 2012)

Indhold:

1. Beskrivelse af havnens modtageordning
2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og
    kapacitet
3. Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald
4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen
5. Beskrivelse af afgiftsordningen
6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet
7. Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen

Bilag 1:    Oversigtskort over havnens område
Bilag 2:    Anvendt skiltning
Bilag 3:    Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

(Klik på "Bilag" for at se det)

1.  Beskrivelse af havnens modtageordning
Kloakspildevand  
Type af faciliteter Kapacitet
Mobilt anlæg til holdningstanke

Stationært tømningsanlæg til holdningstanke

Tilkaldelse af slamsuger

Ingen

Ingen

I praksis ubegrænset

Udslagsvask til tømning af kemiske toiletter

Almindelige toiletkummer
(Opsamlingstank tømmes efter behov af: Midtjysk Kloak- vedligeholdelse A/S, Egholmsvej 21, 8940 Randers SV Tlf.: 86448866)

Ubegrænset (se side 2)

Dame- og et herretoilet

 

Hundetoilet Ubegrænset
Driftsaffald – olie og kemikalier  
Type af faciliteter Kapacitet
Beholder til flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) 1 stk. 200 liter tønde *)
Beholder til ren spildolie
*) De 2  200 liter tønder tømmes efter behov ved tilkaldelse af: Gunnar Lund Olieservice A/S, Olievej 10, 6700 Esbjerg, Tlf.: 75138600
1 stk. 200 liter tønde
 
Beholder til bundvand / Olie

Mobilt anlæg til bundvand / Olie

Stationært anlæg til bundvand / Olie

Beholder til forskellige typer flydende farligt affald
(f.eks. malingrester, opløsningsmidler, frostvæske)

Beholder til forskellige typer fast farligt affald
(f.eks. brugte pensler, aftørringsklude, malingbøtter og oliefiltre)

Akkumulatorer / batterier og genopladelige batterier

Som nævnt ovenfor under *)

Ingen

Ingen. Det under *) skal anvendes

1 stk. (blå) plasttønde: 110 liter
Køres til genbrugsplads efter behov

1 stk. (blå) plasttønde: 110 liter
Køres til genbrugsplads efter behov

Ubegrænset, idet brugerne skal aflevere disse på genbrugspladsen

Beholder til fast olieaffald


Specialudstyr til afrensning af gammel bundmaling

1 stk. (blå) plasttønde: 110 liter
Køres til genbrugsplads efter behov

Ubegrænset, idet brugerne skal opsamle det afskrabede på en presenning og aflevere det på genbrugspladsen
Driftsaffald – almindeligt affald  
Type af faciliteter Kapacitet
Container til dagrenovation 1 stk. container – 0,4 m3 (tømmes af Randers Kommune ugentlig hele året)

2-delt container til papir og emballage (dvs. flasker, metaldåser og plastbøtter)

Container til plast


Container til øl- & sodavands- og konservesdåser samt plastflasker

Container til tovrester / bundgarn


1 stk. 2-delt container - 240 liter (tømmes af Randers Kommune hver 4. uge hele året)

1 stk.  - container - 0,6 m3 tømmes af bådelauget på genbrugspladsen efter behov

Lægges i Flaskecontainer - 240 liter


Lægges i container for dagrenovation - 0,4 m3
2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet
Havnens bestyrelse foretager løbende visuel inspektion af de eksisterende faciliteter til modtagelse af de forskellige former for affald og indretter løbende kapaciteten efter forholdene, således at der altid er tilstrækkelig kapacitet.
Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet fra havnens brugere behandles løbende med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet.

Ajourføring:
Hvert tredje år foretages en grundig gennemgang af den samlede affaldsplan med henblik på at foretage nødvendig revision.
3.  Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald
Ved etablering af effektive modtageordninger er det ønsket at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt, idet det vil motivere de skibe, som anløber danske havne til at aflevere alt deres affald i havnene, i stedet for at udlede/dumpe det i havet.

Den enkelte skibsfører bedes orientere sig om åbningstider, samt hvorvidt en modtagefacilitet er selvbetjent eller betjent og i så fald af hvem.
Endvidere bedes den enkelte skibsfører opdele sit affald i nedennævnte fraktioner som havne-bestyrelsen har valgt at sortere havnens affald i:

Kloakspildevand:
Affald fra følgende kategorier: Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning:
Holdingstanke Tilkaldelse af slamsuger Midtjysk Kloak-vedligeholdelse A/S
Egholmsvej 21, Randers SV
Tlf.: 86448866
Opslagstavle i entré i klubhus
Kemiske toiletter Tømmes i alm. Toiletkumme Pkt. 1 på skitse (bilag 1)  
Andet Hundetoilet Pkt. 2 på skitse (bilag 1) Skilt med hund (bilag 2)
Driftsaffald – olie og kemikalier
Affald sorteres følgende kategorier: Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning:
Spildolie og olieholdigt vand Blå plasttønde på 200 liter Pkt. 3 på skitse (bilag 1) 1107 (bilag 2)
Ren spildolie Blå plasttønde på 200 liter Pkt. 4 på skitse (bilag 1) 1106 (bilag 2)
Fast olieaffald (olie - & brændstoffiltre, olieklude m.v).

Flydende kemikalier i lukkede emballager (malingrester, opløsningsmidler, frostvæsker m.v.)

Faste kemikalier (Brugte pensler, oliefiltre, malerbøtter m.v.)

Blå plasttøndeBlå plasttønde

Blå plasttønde
Pkt. 7 på skitse (bilag 1)

Pkt. 7 på skitse (bilag 1)Pkt. 7 på skitse (bilag 1)
1109 (bilag 2)

1111 (bilag 2)1110 (bilag 2)
Gammel bundmaling

 


Ukendt kemikalieaffald

Bådelauget råder over specialudstyr til fjernelse af bådenes bundmaling. Det afskrabede skal af brugeren opsamles på presenning og bringes til den lokale genbrugsplads

Blå plasttønde
Udstyret udlejes af bestyrelsen, og der medfølger en brugsanvisningPkt. 7 på skitse (bilag 1)
Se Takstblad på bådelaugets hjemmeside
1115 (bilag 2)
Driftsaffald – almindeligt affald:
Affaldet sorteres i følgende kategorier: Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning:
Dagrenovation

Papir og emballage (flasker, metaldåser og plastbøtter)

Papemballage
Containere til dagrenovation

2-delt container til papir og emballage


Container til papemballage
Pkt. 5 på skitse (bilag 1) Dagrenovations-affald samt papir, emballage og papemballage. Skilt på containere
Glas, metaldåser og plastemballager Flaskecontainer der også anvendes til bortskaffelse af øl-, sodavands- og konservesdåser samt plastflasker,- dunke og - bøtter Pkt. 6 på skitse (bilag 1) 1012 (bilag 2) Skilt på container
4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen
Der er udarbejdet et oversigtskort (Bilag 1), der viser havnens område med de forskellige faciliteters placering samt anden relevant information. Kortet er ophængt på broerne ved syd- og nordmolen samt på opslagstavlen i klubhusets entré.
5. Beskrivelse af afgiftsordningen
Med undtagelse af tilkaldelse af slamsuger er afgift for aflevering af alle former for driftsaffald omfattet af No-Special-Fee princippet (NSF), hvilket betyder, at alle udgifter til affaldsbortskaf-felse samt udgifter til etablering og drift af modtageordningen er inkluderet i havnens normale havnetakster. Tilkaldelse af slamsuger (se pkt. 3 Holdningstanke) sker for rekvirentens regning.
6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet
Indberetning af utilstrækkelig kapacitet i havnens affaldsordning kan ske ved udfyldelse af formularen "Ønske om udvidet affaldskapacitet" (Bilag 3). Formularen findes ved opslagstavlen i klubhusets entré. Den udfyldte formular lægges i den hvide postkasse i entréen, og ønsket vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.
7. Procedure for løbende konsultation med brugerne af havnen

    På den årlige generalforsamling skal alle medlemmer opfordres til at overholde reglerne for
    affaldshåndtering. De fremmødte skal desuden opfordres til at fremkomme med evt. ønsker/
    krav til forbedring af havnens affaldsordning. De diskuterede emner og evt. nye tiltag skal fremgå
    af referatet fra generalforsamlingen.
 

                             Ændringer af dette dokument          
  Udgave   Beskrivelse              Dato


1

2

  Originaludgave

 
  7. oktober 2002

 

 

 

3

  Affaldssortering med 2 stk. beholdere (blå plast) til opsamling af
  hhv. "Fast blandet kemikalieaffald" og "Ukendt kemikalieaffald"


  I titlen for denne plan var tidligere nævnt årstallet 2003. Årstallet
  er fjernet, da planen ikke er begrænset til at gælde for et
  bestemt år.

 Kapaciteten for modtagelse af dagrenovation er udvidet med
  en ekstra container på 0,6 m3 . Endvidere er tømningstids-
  punkterne nu anført (se afsnittet "Container til dagrenovation)
 
 7. maj 2003
 

  20. januar 2004


  7. februar 2005

5

  
  Gennemgribende revision af alle punkter i denne 4. udgave af
  "Plan for affaldsmodtagelse og - håndtering"

 I Udg. 5 er der i forhold til udg. 4 foretaget følgende æmdringer:
 - Relevant lovgivning opdateret til seneste version (side 1 øverst)
 - "Driftsaffald - almindeligt affald" side 2: Øl-, sodavands- & konservesdåser
    samt plastemballage lægges i Flaskecontainer og ikke som tidligere i
    container til dagrenovation (side 2 & 3)
 - Der er opsat en 2-delt container til papir og emballage (flasker, metaldåser og plastbøtter). Endvidere er opsat en 0,6 kubikmeter container til papemballage. Tidligere var anført, at papir og pap skulle lægges i container for dagrenovation (side 2 & 3). Samtidig er den tidligere container på 0,6 kubikmeter til dagrenovation annulleret.
- I pkt. 4 er der nu henvist til at affaldsplanen findes på bådelaugets hjemmeside.

    12. april 2011


   17. februar 2014