Mellerup Bådelaug

                     Plan for affaldsmodtagelse og –håndtering Udgave: 5

Ansvarlig for udarbejdelsen: Jørgen Møller Christensen
Dato for udarbejdelse: Udgave 7: marts 2020
   
Ansvarlig for gennemførelsen: Bådelaugets bestyrelse
Relevant lovgivning:

Lov om beskyttelse af havmiljøet med senere ændringer (Havmiljøloven)

Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering og havnens affaldsplaner

Indhold:

1. Beskrivelse af havnens modtageordning
2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og
    kapacitet
3. Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald
4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen
5. Beskrivelse af afgiftsordningen
6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet
7. Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen.                                                                              8. Gennemførte høringsprocedure

Bilag 1:    Oversigtskort over havnens område
Bilag 2:    Anvendt skiltning
Bilag 3:    Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

1.  Beskrivelse af havnens modtageordning
Kloakspildevand  
Type af faciliteter Kapacitet
Mobilt anlæg til holdningstanke
Stationært tømningsanlæg til holdningstanke

Tilkaldelse af slamsuger                                                      (Opsamlingstank tømmes efter behov f FKS Slamson A/S, Egholmvej 21, 8940 Randers SV, tlf. 8644 8866)

Ingen

Ingen                                                        I praksis ubegrænset

Udslagsvask til tømning af kemiske toiletter

Almindelige toiletkummer

Ubegrænset (se side 2)

Dame- og et herretoilet

Hundetoilet Ubegrænset
Driftsaffald – olie og kemikalier  
Type af faciliteter Kapacitet
Beholder til flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) 1 stk. 200 liter tønde *)
Beholder til ren spildolie
*) De 2  200 liter tønder tømmes efter behov ved tilkaldelse af: Avista Oil Danmark A/S. Endelavevej 10/12, 8700 Horsens tlf. 5956 5644
1 stk. 200 liter tønde
 
Beholder til bundvand / Olie

Mobilt anlæg til bundvand / Olie

Stationært anlæg til bundvand / Olie

Beholder til forskellige typer flydende farligt affald
(f.eks. malingrester, opløsningsmidler, frostvæske)

Beholder til forskellige typer fast farligt affald
(f.eks. brugte pensler, aftørringsklude, malingbøtter og oliefiltre)

Akkumulatorer / batterier og genopladelige batterier

Som nævnt ovenfor under *)

Ingen

Ingen. Det under *) skal anvendes

1 stk. (blå) plasttønde: 110 liter
Køres til genbrugsplads efter behov

1 stk. (blå) plasttønde: 110 liter
Køres til genbrugsplads efter behov

Ubegrænset, idet brugerne skal aflevere disse på genbrugspladsen

Beholder til fast olieaffald

 

Specialudstyr til afrensning af gammel bundmaling

1 stk. (blå) plasttønde: 110 liter
Køres til genbrugsplads efter behov

Ubegrænset, idet brugerne skal opsamle det afskrabede på en presenning og aflevere det på genbrugspladsen

Driftsaffald – almindeligt affald  
Type af faciliteter Kapacitet
Container til dagrenovation 1 stk. 400 liter container hele året  og yderligere 1 stk. 400 liter fra 1.4. - 31.10. (tømmes af Marius Pedersen A/S efter behov 1.11. - 31.3. og hver 14. dag resten af året)

2-delt container til papir og pap

Container til  emballage (metal, plast og kartoner)

Container til flasker og glas 

Container til tovrester / bundgarn

1 stk. container 600 l. tømmes af bådelauget efter behov

1 stk.  660 liter (tømmes af Marius Pedersen A/S efter behov)

1 stk. 660 liter (tømmes af Marius Pedersen A/S efter behov)

Lægges i container for dagrenovation - 400 liter

2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet
Havnens bestyrelse foretager løbende visuel inspektion af de eksisterende faciliteter til modtagelse af de forskellige former for affald og indretter løbende kapaciteten efter forholdene, således at der altid er tilstrækkelig kapacitet.
Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet fra havnens brugere behandles løbende med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet.

Ajourføring:
Hvert tredje år foretages en grundig gennemgang af den samlede affaldsplan med henblik på at foretage nødvendig revision.
3.  Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald
Ved etablering af effektive modtageordninger er det ønsket at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt, idet det vil motivere de skibe, som anløber danske havne til at aflevere alt deres affald i havnene, i stedet for at udlede/dumpe det i havet.

Den enkelte skibsfører bedes orientere sig om åbningstider, samt hvorvidt en modtagefacilitet er selvbetjent eller betjent og i så fald af hvem.
Endvidere bedes den enkelte skibsfører opdele sit affald i nedennævnte fraktioner som havne-bestyrelsen har valgt at sortere havnens affald i:

Kloakspildevand:
Affald fra følgende kategorier: Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning:
Holdingstanke Tilkaldelse af slamsuger FKS Slamson A/S
Egholmsvej 21, Randers SV
Tlf.: 86448866
Opslagstavle i entré i klubhus
Kemiske toiletter Tømmes i alm. Toiletkumme Pkt. 1 på skitse (bilag 1)  
Andet Hundetoilet Pkt. 2 på skitse (bilag 1)  
Driftsaffald – olie og kemikalier
Affald sorteres følgende kategorier: Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning:
Spildolie og olieholdigt vand Blå plasttønde på 200 liter Pkt. 3 på skitse (bilag 1) 1107 (bilag 2)
Ren spildolie Blå plasttønde på 200 liter Pkt. 4 på skitse (bilag 1) 1106 (bilag 2)
Fast olieaffald (olie - & brændstoffiltre, olieklude m.v).

Flydende kemikalier i lukkede emballager (malingrester, opløsningsmidler, frostvæsker m.v.)

Faste kemikalier (Brugte pensler, oliefiltre, malerbøtter m.v.)

Fase kemikalier, akkumulatorer og batterier herunder engangsbatterier

Blå plasttønde


Blå plasttønde

Blå plasttønde

 

 

Brugerne skal seslv aflevere på genbrugsplads

Pkt. 7 på skitse (bilag 1)

Pkt. 7 på skitse (bilag 1)


 

Pkt. 7 på skitse (bilag 1)

1109 (bilag 2)


1111 (bilag 2)

 

 

 

1110 (bilag 2)

Gammel bundmaling

 


 

Ukendt kemikalieaffald

Bådelauget råder over specialudstyr til fjernelse af bådenes bundmaling. Det afskrabede skal af brugeren opsamles på presenning og bringes til den lokale genbrugsplads
 

Blå plasttønde

Udstyret udlejes af bestyrelsen, og der medfølger en brugsanvisningPkt. 7 på skitse (bilag 1)
Se Takstblad på bådelaugets hjemmeside
1115 (bilag 2)
Driftsaffald – almindeligt affald:
Affaldet sorteres i følgende kategorier: Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning:

Dagrenovation                                             

Pap og papir 

                          Kartoner, metaldåser og plastemballage      

Flasker og glas

Containere til dagrenovation                                                                                    

Container til pap og papir                                                                                                                                               Container til karton-, plast- og metalemballage 

Container til flasker og glas
 

Pkt. 5 på skitse (bilag 1)     

            

Pkt. 6 på skitse                     

Pkt. 6 på skitse

 

Pkt. 6 på skitse

Skilt på containere

                    Skilt på container 

Skilt på container

Skilt på container

     
4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen
Der er udarbejdet et oversigtskort (Bilag 1), der viser havnens område med de forskellige faciliteters placering samt anden relevant information. Kortet er ophængt på broerne ved syd- og nordmolen samt på opslagstavlen i klubhusets entré.
5. Beskrivelse af afgiftsordningen
Med undtagelse af tilkaldelse af slamsuger er afgift for aflevering af alle former for driftsaffald omfattet af No-Special-Fee princippet (NSF), hvilket betyder, at alle udgifter til affaldsbortskaf-felse samt udgifter til etablering og drift af modtageordningen er inkluderet i havnens normale havnetakster. Tilkaldelse af slamsuger (se pkt. 3 Holdningstanke) sker for rekvirentens regning.
6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet
Indberetning af utilstrækkelig kapacitet i havnens affaldsordning kan ske ved udfyldelse af formularen "Ønske om udvidet affaldskapacitet" (Bilag 3). Formularen findes ved opslagstavlen i klubhusets entré. Den udfyldte formular lægges i den hvide postkasse i entréen, og ønsket vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fremsender kopi til Miljøstayrelsen
7. Procedure for løbende konsultation med brugerne af havnen

    På den årlige generalforsamling skal alle medlemmer opfordres til at overholde reglerne for
    affaldshåndtering. De fremmødte skal desuden opfordres til at fremkomme med evt. ønsker/
    krav til forbedring af havnens affaldsordning. De diskuterede emner og evt. nye tiltag skal fremgå
    af referatet fra generalforsamlingen.
 

 

Høringsprocedure

Affaldsplanen har været  til udtalelse hos

  • Kommunen
  • Kajakklubben
  • Medlemmerne