I Mellerup Bådelaugs vedtægter § 5 stk. 7 står der følgende: 

"I det omfang hvor det er nødvendigt at indkalde medlemmer til at arbejde for bådelauget, er det bestyrelsen, der fordeler arbejdsopgaverne. Alle aktive medlemmer skal yde det samme antal arbejdstimer. Bestyrelsen skal derfor løbende føre en liste over, hvor mange timer de enkelte medlemmer yder for bådelauget. Af listen skal fremgå, hvornår og af hvem den er opdateret. Er et medlem forhindret i, eller ønsker sig fritaget for at udføre det pålagte arbejde, kan vedkommende i stedet sende en stedfortræder, eller træffe aftale med bestyrelsen om, at denne finder en stedfortræder, som medlemmet aflønner.  "

For at håndhæve vedtægternes § 5 stk. 7 så det nødvendige arbejde fordeles ligeligt/retfærdigt på alle medlemmer indføres følgende regler fra 1. marts 2010: 

 1. Alle aktive medlemmer skal bidrage med 8 timers arbejde for bådelauget pr. regnskabsår. Dette går fra 1. marts til 28. februar:

 2. Prisen for en arbejdstime fastsættes til kr. 125,00 (pr. marts 2010)

 3. Når et medlem (eller dennes stedfortræder) efter aftale med bestyrelsen har udført arbejde for bådelauget, udfylder den pågældende sedlen ”Registrering af medlemmers arbejde for Mellerup Bådelaug” med angivelse af Dato, Navn, Plads nr. og antal timer. Sedlen udfyldes med gennemslagskopi og kontrasigneres af et bestyrelsesmedlem. Medlemmet beholder kopien og forsiden afleveres til bådelaugets sekretær, der registrerer arbejdet i et oversigtsskema.
  Der vil typisk blive fastsat 4 arbejdsdage pr. år (Store åbnedag, Store lukkedag og et par stykker indimellem – f.eks. arbejdshold til specifikke opgaver). Et bestyrelsesmedlem vil være til stede på disse dage.

 4. Ved regnskabsårets slutning gennemgår bestyrelsen registreringen af udførte arbejdstimer. 
  De aktive medlemmer som ikke har udført 8 timers arbejde, vil blive opkrævet 125 kr. pr. manglende time i forbindelse med kontingentopkrævning for den nye sæson. Første gang i foråret 2011.
  Et aktivt medlem der har udført 8 timers arbejde, vil således ikke blive opkrævet et arbejdstillæg ved kontingentopkrævningen for den nye sæson.
  Evt. overskydende timer afregnes ikke og vil ikke blive overført til en ny sæson.

 5. Når et medlem udmeldes af bådelauget (eller overgår til passivt medlemskab), vil opgørelsen af, om medlemmet har udført de normerede arbejdstimer være afhængig af, om medlemmet ved udmeldelsen har haft mulighed for at deltage i Store åbne- og Store lukkedag. De normerede timer i udmeldelsesåret er fastsat til:

  Efter St. lukkedag i Nov. - Dec. - Jan. - Feb. = 8 timer
  Marts - til før St. åbnedag i Apr. = 0 timer (der afregnes fra forrige regnskabsår jvnf. pkt. 4)
  Fra og med St. åbnedag i Apr. - Maj - Juni - Juli - Aug. - Sep. - Okt. til St. lukkedag i Nov. = 4 timer

  Evt. manglende timer vil blive fratrukket med kr. 125 pr. time.  Eksempel: Ved udmelding i maj måned har medlemmet arbejdet i 2,5 timer. Der mangler altså 1,5 time, og ved afregning modregnes således 1,5 x 125 = kr. 187,50.

 6. Når et nyt medlem optages i bådelauget, vil de normerede antal arbejdstimer medlemmet skal yde i optagelses-regnskabsåret afhænge af optagelsestidspunktet:

  Efter St. lukkedag i Nov. - Dec. - Jan. - Feb. = 0 timer
  Marts - til før St. åbnedag i Apr. = 8 timer (Mulighed for at deltage i St. åbne- og St. lukkedag)
  Efter St. åbnedag i Apr. - Maj - Juni - Juli - Aug. - Sep. - Okt. t.o.m. St. lukkedag i Nov. = 4 timer

  Har medlemmet ikke udført de normerede antal arbejdstimer ved regnskabsårets slutning, opkræves kr. 125 pr. manglende time i forbindelse med kontingentopkrævning for den nye sæson.

Disse regler er vedtaget på generalforsamlingen d. 29. marts 2010, og et eksemplar af reglerne er underskrevet af dirigenten og bådelaugets formand og indsat i forhandlingsprotokollen.